Branschenliga riktlinjer

Tolkexpressens tolkar och översättare är skyldiga att efterfölja Tolkservicerådets och Kammarkollegiets yrkesmässiga och yrkesetiska riktlinjer, t.ex. iakttagandet av neutralitet samt sekretess/tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Alla våra tolkar och översättare har också undertecknat ett sekretessavtal. Tolkexpressen tillämpar också kontroll av utdrag ur Rikspolisens belastningsregister.

Tolkar på uppdrag av Tolkexpressen uppvisar i samband med uppdraget förmedlingens fotobricka på vilken tolkens namn, tolknummer, språk och kompetensnivå framgår.