Tolktjänster

Tolkexpressen erbjuder kontakttolkning (platstolkning) liksom distanstolkning (telefon- eller videotolkning).

Tolkexpressen erbjuder också akuttolkning, d.v.s. tolktjänster bokade med mycket kort varsel.
Hos Tolkexpressen kan kontakttolkning (platstolkning) på minst 1h bokas, för distanstolkning (telefon/videotolkning) gäller bokning på minst 30 minuter.


Tolkexpressen har tillgång till både grundutbildade och auktoriserade tolkar liksom kulturtolkar. Vår rekryteringsprocess sker med stor omsorg och ställer höga krav på tolkarnas språkkunskaper, utbildning, kulturell kompetens och professionell erfarenhet. Våra tolkar är rutinerade och väl förtrogna med olika typer av ärenden och verksamhetsområden. De har också stor erfarenhet av akuttolkning, d.v.s. vana av att åta sig akutuppdrag med kort varsel, vare sig det gäller distanstolkning (telefon/videotolkning) eller kontaktolkning (platstolkning).

En grundutbildad tolk har med godkänt resultat genomgått en sammanhållen grundutbildning under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och har möjlighet att registrera sig i Kammarkollegiets nationella tolkregister.

En auktoriserad tolk har genomgått särskilda skriftliga och muntliga prov i Kammarkollegiets och därmed statligt regi och efter godkänt examensprov fått sin skyddade yrkestitel. En auktoriserad tolk kan också vara specialiserad inom sjukvårdstolkning eller rättstolkning.

En kulturtolk observerar, tolkar och förmedlar signaler och information utifrån en kulturell referensram. Genom ett mer informellt kommunikationssätt underlättar kulturtolken interaktionen och den ömsesidiga förståelsen mellan tolkanvändaren och klienten.

Tips inför bokning och användning av tolk

Uppge fullständig information
För att vi på Tolkexpressen på bästa sätt ska kunna hjälpa den som bokar tolk behöver man i samband med sin bokning uppge följande information om tolkuppdraget:
– Beställarens/kundens/tolkanvändarens namn och kontaktuppgifter
– Datum och tid (exakt starttid/sluttid).
– Språk/dialekt
– Kontakttolkning (platstolkning) eller distanstolkning (telefon- eller videotolkning)
– Plats/adress vid kontakttolkning (ev. våningsplan, portkod, om det är ett hembesök etc.)
– Eventuellt andra uppgifter som krav på specifik namngiven tolk, tolkens kön, eget referensnummer, målnummer etc.
– Ange också gärna vad ärendet gäller (t.ex. försörjningsstöd, asylärende, vårdnadstvist)

Läs mer..

Tala direkt till din besökare
Vänd dig direkt till personen som behöver tolkning när du talar, använd ”du” eller ”ni” som tilltalsform. Många tolkanvändare vänder sig nämligen felaktigt till tolken och talar om den som mötet handlar om i tredje person.

Titta på din besökare då tolkningen pågår
Sträva efter att få kontakt med den som behöver tolkning genom att titta på denne trots att du inte förstår språket som talas.

Undvik långa meningar, svåra ord och fackuttryck
Prata inte för länge, gör uppehåll. Ställ korta och klara frågor. Och framförallt, kontrollera om personen som behöver tolkning har uppfattat dig riktigt.

Fråga aldrig om tolkens åsikt i sakfrågan
Tolken måste alltid hålla sig neutral, opartisk och opolitisk oavsett vilka ämnen och värderingar som berörs under tolkningen. Tolkens uppgift är att översätta allt som sägs och inte att delta aktivt i samtalet.

Boka tillräckligt lång tolktid
Boka tillräckligt lång tid för tolkuppdraget. Det är nämligen viktigt att tolken får tillräckligt med tid för tolkning och på så vis undvika att stressa sig igenom tolkningen och äventyra kvaliteten på tolkningen och i värsta fall rättsäkerheten.

Försenad eller utebliven tolk
I det fall en tolk är försenad eller helt uteblir från ett uppdrag ska du som kund meddela Tolkexpressen detta snarast möjligt så att vi på bästa och snabbast möjliga sätt kan lösa situationen.

Underteckna rekvisition
Efter slutförd kontakttolkning ska kunden/tolkanvändaren bekräfta att tolkningen har ägt rum genom att underteckna tolkens ifyllda rekvisition. På rekvisitionen ska du som kund/tolkanvändare också ange den faktiska tolktiden. Det är utifrån rekvisitionen som tolkarvode till tolken utgår samt fakturering till kund sker.

Telefontolkning
Vid en telefon- eller videotolkning ringer kunden/tolkanvändaren själv till den tolk som har blivit inbokad på det beställda uppdraget. Tolkens namn och telefonnummer står angivet i bekräftelsemailet.

Tänk på att inte ringa till tolken före den utsatta tiden, tolken är nämligen skyldig att vara tillgänglig för tolkning fr.o.m. den bokade tiden, men inte före.

Använd utrustning med bra högtalarfunktion, tala tydligt och med bra röstläge samt se till att det i övrigt är tyst runtomkring.

Om du inte kan nå tolken, hör av dig till oss på Tolkexpressen omgående så hjälper vi dig.

Avbokning
Tänk på att avbokning ska ske senast 24 timmar före uppdragsstart, i annat fall debiteras den beställda tolktiden. Om avbokning av en platstolkning sker inom 1 timme före uppdraget debiteras även spilltiden. Dessa avbokningsregler gäller såvida inte annat uttryckligen avtalats.

Läs mindre..


Översättning

Tolkexpressen erbjuder behovsanpassade, kvalitetssäkrade och kostnadseffektiva översättningar.
Vi har tillgång till både professionella översättare och auktoriserade translatorer.

En översättare arbetar med översättning av diverse texter, ljudfiler eller filmer, från ett källspråk till ett målspråk. Vi erbjuder följaktligen översättning av juridiska texter, medicinska texter, tekniska manualer, rapporter, broschyrer, reklamblad, webbsidor m.fl.

En auktoriserad transaltor är en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare och har behörighet att bestyrka/auktorisera en översättning med sin personliga translatorsstämpel.
En bestrykt/auktoriserad översättning är i juridisk mening likvärdig originalhandlingen och godtas även av utländska myndigheter, domstolar, osv. En auktoriserad translator översätter bl.a. personhandlingar, betyg, intyg, polisutredningar, domar och liknande.

Samhällsinformation och integrationssamordning

Tolkexpressen tillhandahåller även erfarna samhällsinformatörer och integrationssamordnare, vana av arbete med bl.a. kommunala integrationsinsatser.

En samhällsinformatör förmedlar information och kunskap om det svenska samhällets funktioner och instanser till bl.a. nyanlända i syfte att underlätta deras etablering i svenskt samhälls- och arbetsliv. En samhällsinformatör föreläser vanligtvis på deltagarnas modersmål eller ett annat språk som deltagarna behärskar och blandar in interaktiva inslag i sin föreläsning/pedagogiska metod genom att bjuda in deltagarna till dialog och diskussion.

En integrationssamordnare arbetar bl.a. med att personligen ta emot nya flyktingar och samordna olika typer av integrerande och inkluderande samhällsinsatser för dem, t.ex. vara behjälplig vid kontakter med skatteverk, skola, förskola, arbetsförmedling, sjukvård och tandvård samt kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter m.m.
En integrationssamordnare kan också arbeta med att identifiera behovet av integrationsinsatser inom t.ex. en kommunal förvaltning/verksamhet.