Tolktjänster

Tolkexpressen erbjuder kontakttolkning (platstolkning) liksom distanstolkning (telefon- eller videotolkning).

Tolkexpressen erbjuder också akuttolkning, d.v.s. tolktjänster bokade med mycket kort varsel.
Hos Tolkexpressen kan kontakttolkning (platstolkning) på minst 1h bokas, för distanstolkning (telefon/videotolkning) gäller bokning på minst 30 minuter.


Tolkexpressen har tillgång till både grundutbildade och auktoriserade tolkar liksom kulturtolkar. Vår rekryteringsprocess sker med stor omsorg och ställer höga krav på tolkarnas språkkunskaper, utbildning, kulturell kompetens och professionell erfarenhet. Våra tolkar är rutinerade och väl förtrogna med olika typer av ärenden och verksamhetsområden. De har också stor erfarenhet av akuttolkning, d.v.s. vana av att åta sig akutuppdrag med kort varsel, vare sig det gäller distanstolkning (telefon/videotolkning) eller kontakttolkning (platstolkning).

En grundutbildad tolk har med godkänt resultat genomgått en sammanhållen grundutbildning under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och har möjlighet att registrera sig i Kammarkollegiets nationella tolkregister.

En auktoriserad tolk har genomgått särskilda skriftliga och muntliga prov i Kammarkollegiets och därmed statligt regi och efter godkänt examensprov fått sin skyddade yrkestitel. En auktoriserad tolk kan också vara specialiserad inom sjukvårdstolkning eller rättstolkning.

En kulturtolk observerar, tolkar och förmedlar signaler och information utifrån en kulturell referensram. Genom ett mer informellt kommunikationssätt underlättar kulturtolken interaktionen och den ömsesidiga förståelsen mellan tolkanvändaren och klienten.

Tips inför bokning och användning av tolk >>

Meddelandeservice

Tolkexpressen erbjuder också meddelandeservice, en form av meddelande- och tolkningstjänst som innebär att man som kund kan få hjälp med att förmedla ett meddelande till en klient via en tolk utan att behöva ha direktkontakt med tolken eller klienten.

Meddelandeservice kan t.ex. vara bra att beställa när man behöver komma i kontakt med en klient snabbt och utan att behöva ha trepartsmöte med klient och tolk på plats eller via telefon. Man kan t.ex. använda sig av meddelandeservice när man vill framföra ett viktigt meddelande till en klient, som att boka eller ändra tid för ett möte.

Samhällsinformation och integrationssamordning

Tolkexpressen tillhandahåller även erfarna samhällsinformatörer och integrationssamordnare, vana av arbete med bl.a. kommunala integrationsinsatser.

En samhällsinformatör förmedlar information och kunskap om det svenska samhällets funktioner och instanser till bl.a. nyanlända i syfte att underlätta deras etablering i svenskt samhälls- och arbetsliv. En samhällsinformatör föreläser vanligtvis på deltagarnas modersmål eller ett annat språk som deltagarna behärskar och blandar in interaktiva inslag i sin föreläsning/pedagogiska metod genom att bjuda in deltagarna till dialog och diskussion.

En integrationssamordnare arbetar bl.a. med att personligen ta emot nya flyktingar och samordna olika typer av integrerande och inkluderande samhällsinsatser för dem, t.ex. vara behjälplig vid kontakter med skatteverk, skola, förskola, arbetsförmedling, sjukvård och tandvård samt kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter m.m.
En integrationssamordnare kan också arbeta med att identifiera behovet av integrationsinsatser inom t.ex. en kommunal förvaltning/verksamhet.