Integritetspolicy Tolkexpressen AB

Tolkexpressen AB:s integritetspolicy är utformad enligt dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation).

Tolkexpressen AB (556940-4535) ansvarar för behandlingen av personuppgifter vilka insamlas när du besöker Tolkexpressens webbplats, t.ex. i egenskap av privatperson för att göra en intresseanmälan i samband med jobbsökning eller i egenskap av kund för att göra en beställning av tolk- eller översättningstjänst.

Genom att uppge efterfrågade personuppgifter accepterar du Tolkexpressens behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationsmedel för att skicka information till dig.

Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss men för att Tolkexpressen ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig som arbetssökande alternativt kund är det nödvändigt för oss att ta del av och behandla specifika personuppgifter.

Innan du anger dina uppgifter är det därför viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy.

Den information som du tillhandahåller oss kommer att behandlas och skyddas enligt tillämplig lag och följaktligen denna integritetspolicy. Såväl tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder har vidtagits för att skydda din integritet.

Du kan alltid kontakta oss angående vårt integritets- och dataskyddsarbete genom att skicka ett e-postmeddelande till kontakt@tolkexpressen.se.

Centrala begrepp

Personuppgifter avser information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter som IP-nummer utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den person på företaget som bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter och som är ytterst ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar vi i?

Webbsidan, intresseformuläret samt beställningsformulären har utformats för att minimera mängden personuppgifter som behandlas. Vi kommer enbart att efterfråga de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som har skickat in en intresseanmälan i samband med jobbsökning alternativt gjort en beställning av tjänst.

Personuppgifter som insamlas kan vara följande:

 • Person- och kontaktinformation i samband med jobbsökning; exempelvis namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, språkkunskap. Denna person- och kontaktinformation är nödvändig för oss att behandla i syfte att kunna komma i kontakt med dig.
 • Person- och kontaktinformation i samband med beställning av tjänst; exempelvis namn, telefonnummer, e-postadress, postadress. Denna person- och kontaktinformation är nödvändig för oss att behandla i syfte att i egenskap av tjänsteleverantör kunna uppfylla vårt åtagande gentemot dig.
 • Enhetsinformation; exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem och plattform. Informationen används endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå. Den används heller aldrig tillsammans med annan data som kan kopplas till dig som unik person.
 • Geografisk information; din geografiska placering. Informationen används endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå, den används heller aldrig tillsammans med annan data som gör att informationen kan kopplas till dig som unik person.
 • Du har enbart rätt att tillhandahålla information om dig själv och inte om någon annan person.

  Vad gör vi med insamlade personuppgifter?

  Insamlade personuppgifter används inte i något annat syfte än att uppfylla åtaganden gentemot dig som fyller i en intresseanmälan i samband med jobbsökning alternativt gör en beställning av tjänst. Genom att godkänna denna integritetspolicy godkänner du också att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Kommunikation med dig
  • Tillhandahållande av tjänster vid din beställning
  • Fullgörande av våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
  • Utskick av nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden (du kan alltid skicka ett e-postmeddelande till kontakt@tolkexpressen.se) med begäran om att inte ta emot sådana meddelanden
  • Analyser i syfte att förbättra och vidareutveckla våra tjänster
  • Förebyggande, begränsning och utredning av missbruk av webbplatsen och våra tjänster

  Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att övervaka och lagra den trafik och kommunikation som sker via vår webbplats i syfte att förbättra webbplatsen, iaktta myndighetskrav eller för att upptäcka och förebygga olaglig aktivitet.

  Vem delar vi dina personuppgifter med?

  I regel lämnas dina personuppgifter inte ut till tredje part men om det skulle uppstå en undantagssituation genomförs utlämnande av personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Vi vidtar lämpliga och rimliga legala, tekniska samt organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå när de har överförts till eller delats med tredje part, exempelvis följande:

  • Leverantörer och underleverantörer; vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer i syfte att kunna fullgöra våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig.
  • Myndigheter; vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter som du har godkänt att vi får lämna sådan information till, eller som vi enligt lag är skyldiga att lämna ut information till.
  • Överlåtelse; om vi säljer eller köper en verksamhet eller tillgångar, eller om väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av tredje part, kan vi komma att lämna dina uppgifter till en sådan köpare.

  Vi kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till tredje part som enligt denna integritetspolicy inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

  Lagring av personuppgifter

  Dina personuppgifter lagras i vår databas endast så länge som de krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig eller så länge som vi är skyldiga att lagra dem enligt lag.

  Dina rättigheter

  Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära registerutdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att få information om i vilket syfte dina personuppgifter behandlas och justera ofullständig eller felaktig information om dig. Du har även rätt att begära att vi upphör med att behandla dina personuppgifter i det fall uppgifterna inte längre behövs för det syfte som de ursprungligen blev insamlade för. Om det inte finns legala skyldigheter för oss, som hindrar radering av uppgifterna, kommer vi på din begäran att radera samtliga icke-nödvändiga personuppgifter och referenser till dig i vår databas. Om du vill radera, justera, ta del av lagrade personuppgifter eller nyttja din rätt till dataportabilitet kan du skicka ett e-postmeddelande till kontakt@tolkexpressen.se med begäran om detta.

  Kontakt

  Tolkexpressen AB (556940-4535) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandling av dina personuppgifter enligt ovan. Om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller andra frågor avseende vår integritets- och dataskyddsarbete är du varmt välkommen att skicka ett e-postmeddelande till kontakt@tolkexpressen.se.