Information och procedur översättning

Tolkexpressen AB erbjuder professionella översättningstjänster inom flesta fackområden. Vi samarbetar med facköversättare, litterära översättare och auktoriserade translatorer. Vi har tillgång till såväl frilansande översättare/translatorer som interna (in-house) översättare i över 160 språk.

Vi erbjuder följande översättningstjänster:

 • Facköversättning; översättning utförd av professionell översättare
 • Bestyrkt översättning; översättning utförd av auktoriserad translator och bestyrkt med personlig translatorsstämpel vilken intygar att översättningen i juridisk mening är likvärdig originalhandlingen. Personhandlingar, betyg, domar och liknande kräver vanligtvis bestyrkt översättning.
 • Språkgranskning, korrekturläsning och textredigering; grammatik- och stavningskontroll, kontroll av översatt text i relation till ursprungstext alt. ingående bearbetning av text
 • Layout-arbete av översatt material; översatt text samt eventuella bilder läggs in i en grafisk mall

Vi erbjuder översättning av alla typer av texter och dokument

 • Person- och identitetshandlingar; personbevis, äktenskapsbevis, identitetskort, betyg
 • Juridiska dokument och texter; testamente, bouppteckning, överlåtelsehandling, äktenskapsförord, försäkringsdokumentation, lagtexter och regelverk, domar, patentdokument
 • Medicinska dokument; diagnostik, journaler, läkemedelsinformation/bipacksedlar, patientenkäter
 • Tekniska dokument; bruksanvisningar, driftrutiner, produktspecifikationer
 • Ekonomiska dokument; deklaration försäljning av fastighet/värdepapper, skuldebrev, årsredovisning
 • Litterära texter; skönlitteratur, barnlitteratur, viss typ av sakprosa
 • Webbsidor; intranät, e-handelssystem, enkäter
 • Undertexter; spelfilm, dokumentärfilm, animerad film, informationsfilm
 • Ljudfiler; förhör, intervjuer, låttexter
 • Rapporter; EU-dokumentation, kundundersökningar, medarbetarundersökningar
 • Reklam-, marknadsförings- och informationsmaterial; broschyrer, flyers, annonser, samhällsinformation

Våra översättare

Vi anlitar professionella facköversättare, litterära översättare samt auktoriserade translatorer med dokumenterad språkinriktad utbildning och gedigen branscherfarenhet.

Facköversättare är översättare som behärskar ett eller flera främmande språk och i regel översätter olika typer av texter. Facköversättare är också ofta specialiserade inom ett specifikt ämnesområde, t.ex. juridik, teknik, ekonomi, medicin o.s.v.

Auktoriserade translatorer är av Kammarkollegiet auktoriserade översättare och har behörighet att bestyrka/auktorisera en översättning med sin personliga translatorsstämpel. En auktoriserad translator översätter bl.a. personhandlingar, betyg, intyg, polisutredningar, domar och liknande dokument. En bestyrkt/auktoriserad översättning är i juridisk mening likvärdig originalhandlingen och godtas även av utländska myndigheter, domstolar m.fl.

Litterära översättare översätter skönlitterära texter som t.ex. prosa, poesi och dramatik, barnlitteratur samt viss typ av facklitterära texter inom bl.a. detta ämnesområde.

Översättningsverktyg

Våra översättare använder sig av inom branschen väletablerade och kvalitetssäkrade översättningsverktyg.
Översättarna arbetar också med kundspecifika översättningsminnen/termdatabaser vilka genererar konsekvens avseende terminologin i översättningarna liksom tid- och kostnadseffektivitet.
Översättningsminnena är kundspecifika och omfattas av samma strikta sekretess som annat översättningsmaterial.

Offert

Vid framtagande av en offert/kostnadsberäkning utgår vi ifrån det inkomna underlagets karaktär; texttyp, textens omfång (ordantal), ämnesområde, filformat, käll- och målspråk samt leveranstid. Observera att beställningar av översättningar med expressleverans i regel innebär prispåslag.

Allmänna bestämmelser översättningstjänster

Uppdragsavtal
När man har godkänt det offererade priset för beställningen av översättningstjänst och fått en beställningsbekräftelse av Tolkexpressen AB har man därmed ingått ett ömsesidigt uppdragsavtal.

Sekretess
Alla översättningsärenden som inkommer till Tolkexpressen AB hanteras under strikt sekretess vilken omfattar översättningsprocessens alla led. Sekretess iakttas av såväl översättare som administrativ personal och projektledare i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen.
Allt översättningsrelaterat material hanteras och förvaras under säkra former.

Kvalitetsgaranti
Tolkexpressen AB anlitar endast erfarna professionella facköversättare, litterära översättare samt auktoriserade translatorer. Översättarna/translatorerna arbetar i enlighet med yrkesetiska riktlinjer som finns angivna i Kammarkollegiets God Translatorssed samt translatorsföreskrifter (KAMFS 2016:5). I egenskap av uppdragstagare är de också skyldiga att på begäran av Tolkexpressen AB inkomma med utdrag ur Rikspolisens belastningsregister.

Varje översättning utförs av en för uppdraget mest lämpade översättaren, utifrån erfarenhet samt ämnesområde.

Volymberäkning
Volymberäkning grundas på ordantalet i källtexten, d.v.s. den text som ligger till underlag för översättningen. Om antalet ord i källtexten inte går att räkna maskinellt, grundas volymberäkningen på ordantalet i måltexten, d.v.s. den översatta texten.

Pris
Kostnaden för översättningsarbete beräknas i första hand utifrån ordantal, men även kostnader för layoutarbete, korrekturläsning, filhantering etc. kan tillkomma.
Mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser om inget annat anges.

Leveranstid
Normalleverans (exkl. postgång): från 5 dagar, beroende på projektets omfattning.
Expressleverans (exkl. postgång): 1-5 dagar, beroende på projektets omfattning.
Leveranstiden för översättningar varierar beroende på texttyp, textmängd, språk och filformat.

Vid oförutsedda omständigheter som omfattande avbrott i nätverks- och/eller telekommunikation samt postgång har Tolkexpressen AB rätt att förlänga leveranstiden.

Tillägg och ändringar
Om beställaren har begärt ändringar, rättningar och tillägg i underlaget efter att översättningsuppdraget är påbörjat har Tolkexpressen AB rätt att justera pris samt leveranstid. Alla ändringar, rättningar och tillägg debiteras extra och leveranstiden kan komma att bli förlängd.

Betalningsvillkor
Betalning ska vara Tolkexpressen AB tillhanda senast 20 dagar efter utfärdad faktura. Vid utebliven betalning efter förfallodatumet har Tolkexpressen AB rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt gällande bestämmelser i räntelagen.

Reklamation
Reklamation av översättning ska inkomma till Tolkexpressen AB senast 10 arbetsdagar efter att översättningsarbetet är levererat. Under förutsättning att reklamationen har inkommit till Tolkexpressen AB inom ramen för reklamationstiden kommer bekräftade fel och brister i det översatta materialet att rättas till utan extra kostnad.

Force majeure
Tolkexpressen AB fråntas ansvaret för förluster som kan uppkomma i samband med oförutsedda omständigheter vilka förhindrar fullförandet av avtalsmässiga förpliktelser. Omständigheter som kan ligga till grund för sådan befrielsegrund är krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan snarlik omständighet.

Beställarens ansvar
Vid uppskjutning eller avbrott av det beställda översättningsuppdraget från beställarens sida har Tolkexpressen rätt till debitering för eventuellt uppkomna kostnader till följd av detta, till exempel för inbokad översättare och avsatt tid för uppdraget.